Cải cách hành chính

Bộ TTHC Công an

28/07/2021 10:35 6374 lượt xem

TTHC Công an cấp huyện 

1. Lĩnh vực Quản lý XNC 02 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+xu%E1%BA%A5t+nh%E1%BA%ADp+c%E1%BA%A3nh+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n+02+TTHC+%281%29.doc/904a1993-b433-e51a-f3b5-ce87d624aed2?t=1631084468099

2. Lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT 03:  TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+ng%C3%A0nh+ngh%E1%BB%81+kinh+doanh+c%C3%B3+%C4%91i%E1%BB%81u+ki%E1%BB%87n+v%E1%BB%81+ANTT+03+TTHC+%281%29.doc/d0ff15a6-70d4-ed12-7500-9a928c3e7e7d?t=1631084496105

3. Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD 07 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+CCCD+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n+%281%29.docx/c54f958d-6ba8-6a93-a4d8-f7ddd6857056?t=1631084529767

4. Lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện giao thông 07 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+ph%C6%B0%C6%A1ng+ti%E1%BB%87n+giao+th%C3%B4ng+07+TTHC+%281%29.docx/4b786e61-da95-4248-a8d9-892258547588?t=1631084555721

5. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo 02 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+khi%E1%BA%BFu+n%E1%BA%A1i%2C+t%E1%BB%91+c%C3%A1o+02+TTHC+%282%29.doc/a0e040bc-d0a9-afbc-3ead-c99e59e6c82a?t=1631084584620

6. Lĩnh vực PCCC 02 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+ph%C3%B2ng+ch%C3%A1y+ch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n+02+TTHC+%281%29.docx/43c5b004-c919-7fab-731e-83ffb1aae51e?t=1631084611946

Cấp xã

1. Lĩnh vực quản lý XNC 03 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+xu%E1%BA%A5t+nh%E1%BA%ADp+c%E1%BA%A3nh+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3+03+TTHC+%281%29.doc/0e4321a3-074f-ebf8-19fe-3a62c54adf58?t=1631084655840

2. Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú 11 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+c%C6%B0+tr%C3%BA+11+TTHC+%281%29.doc/822ae135-4f64-8d36-2c7c-0af075d005d7?t=1631084688487

3. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo 02 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+v%C5%A9+kh%C3%AD%2C+v%E1%BA%ADt+li%E1%BB%87u+n%E1%BB%95+v%C3%A0+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+01+TTHC+%281%29.doc/da6c9db5-246e-ed6c-05bd-1ccc30f2f995?t=1631084748659

4. Lĩnh vực quản lý vũ khí, VLN, CCHT 01 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+v%C5%A9+kh%C3%AD%2C+v%E1%BA%ADt+li%E1%BB%87u+n%E1%BB%95+v%C3%A0+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+01+TTHC+%282%29.doc/22b96992-1970-9b5d-d8cf-01bb6802d35b?t=1631084785003

5. Lĩnh vực PCCC 01 TTHC : /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+PCCC+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3+01+TTHC+%281%29.docx/c21d3f77-df57-ea93-005b-6836301143a5?t=1631084844957

6. Lĩnh vực CCCD 02 TTHC: /documents/44757/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+CCCD+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3+%281%29.docx/2b928609-5d51-5e6b-51c2-f7787af1076f?t=1631084876333

thông báo thủ tục hành chính bị bãi bỏ mới ban hành: /documents/44757/0/thong+bao+thu+tuc+hanh+chinh+bi+bai+bo+moi+ban+hanh..._0001.pdf/11aa3b92-5f93-c0f3-3406-0d79faf84c7b?t=1629863212359


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập