Dự toán ngân sách địa phương trình UBND

Dự toán ngân sách địa phương trình

23/08/2021 09:03 523 lượt xem

báo cáo 717: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+717.+C%C3%B4ng+khai+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+NSNN+2018.pdf/24e0da74-7a08-37e1-4e5d-871d03084c62?t=1629709253759

báo cáo 733: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+733.+C%C3%B4ng+khai+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+NSNN+n%C4%83m+2019.pdf/f8dd2f70-38aa-d4d6-47d8-c5460d82a8fe?t=1629709297327

QĐ5698: /documents/44757/0/QD5698.+C%C3%B4ng+khai+s%E1%BB%91+li%E1%BB%87u+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+n%C4%83m+2021.pdf/e9c6df42-3345-73f6-24e7-5a5af7b35648?t=1629709334007

 BÁO CÁO 717. Công khai dự toán NSNN 2018: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+717.+C%C3%B4ng+khai+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+NSNN+2018+.pdf/3ba33575-d86f-58a7-8fc5-e79ed749cdee?t=1631092044071 

BÁO CÁO 733. Công khai dự toán NSNN năm 2019: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+733.+C%C3%B4ng+khai+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+NSNN+n%C4%83m+2019+%281%29.pdf/03367d6e-998f-7572-bee1-2a7256157090?t=1631092074321

BC 826. Công khai dự toán NSNN năm 2020: /documents/44757/0/BC+826.+C%C3%B4ng+khai+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+NSNN+n%C4%83m+2020.pdf/e07e78fd-53cf-a1e8-c04d-8f3c2839e194?t=1631092106366

QD5698. Công khai dự toán NSNN năm 2021 /documents/44757/0/QD5698.+C%C3%B4ng+khai+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+NSNN+n%C4%83m+2021+.pdf/a185193e-1988-fb60-635b-ac335a9fa5e8?t=1631092129531

QD 10352_ 17.12.22 QD công khai số liệu dự toán trước giao 2023: /documents/44757/0/QD+10352_+17.12.22+QD+c%C3%B4ng+khai+s%E1%BB%91+li%E1%BB%87u+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+giao+2023.pdf/ad65e300-5568-0776-cc6b-a0279050fbaf?t=1672211482602


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập