Quốc phòng - An ninh

Lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên với phong trào thi đua quyết thắng

14/05/2024 09:49 83 lượt xem

            Thấm nhuần lời dạy của Bác “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát triển đồng bộ cả về bề rộng và chiều sâu góp phần tích cực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên với phong trào thi đua quyết thắng
LLVT huyện Vị Xuyên luôn chú trọng hoạt động sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ.

             Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào TĐQT, Trong những năm qua chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện, đã có sự chuyển biến về nhiều mặt. Hàng năm 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện được phổ biến quán triệt và học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp theo quy định, quân số trung bình đạt 97,8%. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng đó làm cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong giai đoạn mới; kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đó lựa chọn. 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước các diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng chí Đặng Thị Phượng – PCT PCT UBND huyện cho biết: Phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên đã trở thành động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sỹ các LLVT vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, củng cố Quốc phòng, an ninh, xây dựng huyện Vị Xuyên vững mạnh về mọi mặt. Đặc biệt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, thường xuyên trực tiếp là Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và nhân dân các dân tộc trên địa bàn; công tác TĐ -KT và phong trào TĐQT trong LLVT huyện luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng trở thành truyền thống, thành kinh nghiệm quý báu, phát huy hiệu quả, tạo ra động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ, từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, vươn lên lập những thành tích mới, chiến công mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng DQTV tham gia gia huấn luyện tại huyện Vị Xuyên

              Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng đã được tổ chức phát động và triển khai thực hiện nghiêm túc, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để phong trào thi đua đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy – BCH quân sự huyện Vị Xuyên đã tập trung, lãnh đao, chỉ đạo và quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng trong thời kỳ mới; phát huy vai trò của công tác thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc thúc đẩy sự phát triển KT - XH trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, các đơn vị xác định chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình từ đó động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia. Thường xuyên bám sát thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua Quyết thắng luôn gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, thực hiện hiệu quả công tác dân vận và chính sách hậu phương Quân đội, với nhiều phương thức, cách làm cụ thể, thiết thực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Với việc quán triệt thực hiện tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" và các nội dung của phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm". Công tác huấn luyện của LLVT luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Triển khai thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo nghị quyết Đảng uỷ quân sự tỉnh và huyện, trong đó tập trung thực hiện tốt khâu đột phá Nâng cao chất lượng huấn luyện cho LLVT huyện. Hàng năm Đảng uỷ quân sự huyện và Đảng uỷ các xã, thị trấn đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, được quán triệt đến toàn thể LLVT huyện để tổ chức thực hiện. Thông qua phong trào, các đơn vị đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong huấn luyện, học tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy. Qua đó, công tác huấn luyện đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên; qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi. Trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện của cán bộ các cấp ngày càng tiến bộ; nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an các xã, TT được hoàn thành tốt theo kế hoạch. Trung Tá: Trần Thanh Quyền – Chính trị viên, Ban chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên cho biết:  Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, BCH quân sự huyện Vị Xuyên đã lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của địa phương như: Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội.v.v. Nổi bật là các đơn vị đó làm tốt công tác vận động quần chúng, triển khai công tác dân vận phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn, tính chất, nhiệm vụ và điều kiện của LLVT huyện; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, thông qua các đợt củng cố huấn luyện DQTV, DBĐV, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm, các đợt luyện tập, diễn tập và bồi dưỡng kiến thức QPAN… để tuyên truyền vận động; Triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện, vận động cán bộ chiến sỹ DQTV, DBĐV tham gia các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở như Hội CCB, Hội PN, Hội ND, Đoàn thanh niên, Hội CTĐ tham gia xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh; tham gia các tổ công tác liên ngành giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh tại địa bàn, không để trở thành điểm nóng và lây lan kéo dài. 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Vị Xuyên cụ thể hóa nội dung công tác dân vận thông qua hoạt động làm đường bê tông nông thôn

              Phong trào TĐQT được triển khai thực hiện gắn chặt với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, lồng ghép, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành và các tổ chức quần chúng trong Quân đội như: Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của ngành Kỹ thuật; phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… Đi đôi với tổ chức chức phong trào TĐQT, nhiều cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, tiếp tục giành những chiến công, thành tích mới trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phạm Hùng Vỹ - Chỉ huy trưởng BCH QS TT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên cho biết: Đi đôi với việc tổ chức và hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên và phong trào thi đua yêu nước nói chung, Ban Chỉ huy quân sự TT Nông trường Việt Lâm đã lãnh đạo làm tốt việc biểu dương tôn vinh khen thưởng kịp thời cho các đồng chí dân quân dự bị động viên phát hiện những gương điển hình tiên tiến trong huấn luyện, luyện tập và diễn tập hằng năm, để kịp thời khích lệ và lan tỏa phong trào thi đua rộng khắp, có tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương nói riêng và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương nói chung và đặc biệt trong những năm qua thông qua việc hướng ứng tích cực các phong trào thi dua do các cấp phát động Ban Chỉ huy quân sự thị trấn đã quán triệt sâu sắc trong lực lượng vũ trang, qua đó đã có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế vườn hộ ở trong lực lượng dân quân và dự bị động viên, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và thường xuyên được nhân rộng những cách làm hay những gương điển hình và cách làm mô hình hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn với kinh tế với quốc phòng an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh..

Lực lượng DQTV tham gia huấn luyện bắn đạn thật để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

            Thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và các cuộc vận động khác của địa phương. LLVT huyện Vị Xuyên đã quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt. 100% cán bộ đảng viên LLVT huyện đều được nghiên cứu học tập và thực hiện các chuyên đề. Hàng năm các chi bộ và đảng viên đều xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng rèn luyện và chuẩn mực đạo đức lối sống theo quy định. Tích cực học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới lề lối tác phong công tác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

            Có thể tự hào khẳng định: Phong trào TĐQT của LLVT huyện Vị Xuyên trong 5 năm qua luôn là động lực, tạo sức mạnh nội sinh thúc đẩy toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất quốc phòng, sản xuất kinh doanh; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính và đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội; đồng thời, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, làm cơ sở để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, với nét đặc trưng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, tiêu biểu cho phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi nhiệm vụ của Quân đội./.

Hà Trang - Ngọc Thơ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập