Tình hình thực hiện DTNS địa phương trong năm

Tình hình thực hiện DTNS

23/08/2021 16:15 228 lượt xem

Báo cáo 342: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+342.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+6+th%C3%A1ng+n%C4%83m+2017.pdf/7034a428-5d86-5787-a05e-c0a9dabaced0?t=1629709768955

Báo cáo 717: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+717.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+2017.pdf/358753ae-b803-ec41-8400-d8130c016b4c?t=1629709795450

Báo cáo 729: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+729.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+n%C4%83m+2018.pdf/71aff8d6-e84b-3128-284b-f43dfaa11b19?t=1629709821429

Báo cáo số 399: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO+399_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+DT+6+th%C3%A1ng+n%C4%83m+2019.pdf/f8ba9e06-1e3a-d0dd-2847-1da164e4d7b7?t=1629709849096

Báo cáo 820: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO+820_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+n%C4%83m+2019.pdf/eab3b0d5-8506-eaff-db65-6c68d3b6cf6d?t=1629709898928

Báo cáo 457: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO_457_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+6+th%C3%A1ng+n%C4%83m+2020.pdf/d0b5e19f-349a-ef58-c526-01cd3388054b?t=1629709950380

Báo cáo 698: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO_698_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+huy%E1%BB%87n+qu%C3%BD+III+n%C4%83m+2020.pdf/fc589f1b-1190-00e8-8620-187cd62682bb?t=1629709987006

Báo cáo 878: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO_878_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+n%C4%83m+2020.pdf/6726453b-8022-2619-a13e-907cb8848fbb?t=1629710046689

Báo cáo so215: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO215.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+qu%C3%BD+I+n%C4%83m+2021.pdf/8cdc9935-05f4-1571-9723-41e1ec13ee10?t=1629710080278

Báo cáo so512: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO512.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+6+thang+2021.pdf/613b0b5a-368b-f1d1-d836-f2b714ed05f5?t=1629710103991

BÁO CÁO 342. Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2017: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+342.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+6+th%C3%A1ng+n%C4%83m+2017+%281%29.pdf/e8819f84-fcf6-1061-6dfc-0b646f0a0250?t=1631092446803

BÁO CÁO 717. Công khai tình hình thực hiện dự toán 2017 /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+717.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+2017+%281%29.pdf/06912747-fdbe-1391-1c80-1516af2ed14b?t=1631092478218

BÁO CÁO 729. Công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2018: /documents/44757/0/B%C3%81O+C%C3%81O+729.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+n%C4%83m+2018+%281%29.pdf/78371bb7-a6bd-92b2-fe2b-ca34b43ffd9d?t=1631092509905

BAO_CAO_SO 399_Công khai tình hình thực hiện DT 6 tháng năm 2019: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO+399_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+DT+6+th%C3%A1ng+n%C4%83m+2019+%281%29.pdf/e581830a-475f-b56b-43dc-f394fe51ac22?t=1631092539492

BAO_CAO_SO 820_Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO+820_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+n%C4%83m+2019+%281%29.pdf/ca83aa3c-8e26-c70a-89bd-43910337e40e?t=1631092565935

BAO_CAO_SO_457_Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2020: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO_457_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+6+th%C3%A1ng+n%C4%83m+2020+%281%29.pdf/625464ec-c136-34d4-5765-7cf90929b95a?t=1631092590917

BAO_CAO_SO_698_Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020: /documents/44757/0/BAO_CAO_SO_698_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+huy%E1%BB%87n+qu%C3%BD+III+n%C4%83m+2020+%281%29.pdf/cf0b9f1d-a93e-5629-1eee-9f2c3f597900?t=1631092635087

BAO_CAO_SO_878_Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 /documents/44757/0/BAO_CAO_SO_878_C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+n%C4%83m+2020+%281%29.pdf/e2fda264-9af3-7ef6-434f-9f33b2d47ee7?t=1631092661084

BAO_CAO_SO215.Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021:/documents/44757/0/BAO_CAO_SO215.C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+qu%C3%BD+I+n%C4%83m+2021.pdf/e47fcb4b-3a7c-9123-3052-ee7dfb8635d7?t=1631092690538

BAO_CAO_SO512. Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 thang 2021 /documents/44757/0/BAO_CAO_SO512.+C%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+6+thang+2021+%281%29.pdf/f5352ae2-2bbd-c92d-77de-064f51ed52fe?t=1631092714617


Tin khác