Thông báo mới

V/v thông báo tiếp tục cho các hộ, gia đình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

05/10/2021 10:54 379 lượt xem

V/v thông báo tiếp tục cho các hộ, gia đình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. /documents/44757/0/signed-signed-signed-cv+gui+ubnd+cac+xa+thi+tran+dk+nhu+cau+cmd+lan+2.pdf/f92966e4-1712-b4d7-c7d3-8f74ef1f6781?t=1633406053902


Tin khác