Chính trị

Vị Xuyên đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2021 – 2025.

31/08/2021 09:47 143 lượt xem

Xác định công tác cán bộ và công tác đổi mới cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2021 – 2025.

Vị Xuyên đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2021 – 2025.
Luân chuyển cán bộ - một trong những giải pháp đổi mới công tác cán bộ ( ảnh tư liệu)

  Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp của huyện Vị Xuyên có bước trưởng thành và phát triển, chất lượng ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên năng lực chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém. Để khắc phục tình trạng trên, BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV đã ban hành Nghị quyết đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2021 – 2025 với quan điểm: Đổi mới công tác cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả; nhất quán chỉ đạo trong phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh sai phạm; đổi mới công tác cán bộ phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực.

   Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV ban hành nhằm chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với việc tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của nhân dân. Nghị quyết cũng nêu rõ một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng như: Đổi mới phương thức lãnh đạo và hoàn thiện công tác cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình./.

Ngọc Thơ

Tin khác