Thông tin tuyên truyền

Vị Xuyên quyết tâm bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

09/08/2021 15:09 102 lượt xem

Xác định rõ việc bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể nhằm bài trừ, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Vị Xuyên quyết tâm bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Phấn đấu 100% hộ gia đình đưa chuồng gia súc ra xa nhà vào năm 2025.

Mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ lệ tảo hôn xuống dưới 2%, không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Không gả bán, cưỡng ép hôn nhân, không thách cưới; lễ tang tổ chức phù hợp với tập quán, truyền thống của từng dân tộc, không làm đám ma kéo dài và không ăn uống linh đình, thực hiện theo quy ước, hương ước nếp sống văn hóa mới; các xã đã hoàn thành NTM phải xây dựng nghĩa trang tập trung của xã; khi bị ốm đau phải đến cơ sở Y tế thăm khám, không cúng bái trừ tà; không thả rông gia súc, 100% hộ gia đình đưa chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 80% hộ gia đình có lò đốt rác theo nhóm hộ; 80% hộ gia đình khu vực nông thôn có nhà vệ sinh cứng hóa; tỷ lệ số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình hành động cũng nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách của nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong chính sách đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền các hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống của các dân tộc, đưa thông tin về cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án của Trung ương, của Tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào./.

Ngọc Thơ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập