Đưa nghị quyết vào cuộc sống

6 tháng đầu năm 2019 Huyện Vị Xuyên giải quyết việc làm mới cho 2.590 lao động

31/07/2019 07:00 112 lượt xem

Xác định giải quyết việc làm mới cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong thời gian qua, huyện Vị Xuyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

       Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Vị Xuyên đã giải quyết việc làm mới cho 2.590/1.985 (nữ 1.669 lao động), đạt 130,47% so với kế hoạch tỉnh giao; 43/55 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 78,18% kế hoạch tỉnh giao. Để công tác xuất khẩu lao động có hiệu quả, huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền để người dân được tiếp cận với các thông tin về xuất khẩu lao động; đồng thời huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến về cơ chế, chính sách của nhà nước, của tỉnh về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, nâng cao trình độ người lao động; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm tới người lao động; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan, thực hiện xuất khẩu lao động…
       Xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm cho lao động có vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới, huyện Vị Xuyên cần tăng cường thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lao động tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của nhà nước đến nhân dân. Đồng thời, lựa chọn các công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động có uy tín, tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu thị trường tiềm năng, phù hợp với người lao động


Tin khác