Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
  • Nghi quyet 14.HĐND huyen- phe chuan quyet toan thu nsnn, thu, chi nsdp nam 2022
    Nghi quyet 14.HĐND huyen- phe chuan quyet toan thu nsnn, thu, chi nsdp nam 2022
  • Dự toán ngân sách địa phương đã được HĐND
    Dự toán ngân sách địa phương đã được HĐND
Thống kê truy cập