Phòng Dân tộc

Phòng Dân Tộc

27/08/2014 07:00 325 lượt xem

Danh sách lãnh đạo phòng Dân Tộc

Bùi Thị Ngát
 0945.034.766

btngat.vx@hagiang.gov.vn

Phó Phòng
Nguyễn Văn Phúc
0915213973
nvphuc.vx@hagiang.gov.vn
 

Tin khác