Cải tạo vườn tạp
 • Xã Ngọc Linh phát động cải tạo vườn tạp.
  Xã Ngọc Linh phát động cải tạo vườn tạp.
 • Hội LHPN huyện Vị Xuyên đánh giá kết quả hỗ trợ vườn rau hộ gia đình.
  Hội LHPN huyện Vị Xuyên đánh giá kết quả hỗ trợ vườn rau hộ gia đình.
 • Giao ban BCĐ Cải tạo vườn tạp và BCĐ xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu.
  Giao ban BCĐ Cải tạo vườn tạp và BCĐ xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu.
 • Hiệu quả từ mô hình vườn rau hộ gia đình gắn với CTVT của Hội LHPN Vị Xuyên
  Hiệu quả từ mô hình vườn rau hộ gia đình gắn với CTVT của Hội LHPN Vị Xuyên
 • Sau 3 năm Vị Xuyên có 220 hộ thoát nghèo từ Nghị quyết 05
  Sau 3 năm Vị Xuyên có 220 hộ thoát nghèo từ Nghị quyết 05
 • Vị Xuyên có trên 1.000 hộ tham gia cải tạo vườn tạp năm 2023
  Vị Xuyên có trên 1.000 hộ tham gia cải tạo vườn tạp năm 2023
 • “ Hồi sinh” vườn tạp từ Nghị quyết 05
  “ Hồi sinh” vườn tạp từ Nghị quyết 05
 • Xã Quảng Ngần phát triển cải tạo vườn tạp cho các thôn
  Xã Quảng Ngần phát triển cải tạo vườn tạp cho các thôn
 • Tập huấn kỹ thuật xây dựng vườn rau hộ gia đình gắn với xây dựng cải tạo vườn tạp năm 2023
  Tập huấn kỹ thuật xây dựng vườn rau hộ gia đình gắn với xây dựng cải tạo vườn tạp năm 2023
 • Xã Bạch Ngọc phát động xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn
  Xã Bạch Ngọc phát động xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn
 • Linh Hồ phát động xây dựng NTM gắn với Cải tạo vườn tạp năm 2023.
  Linh Hồ phát động xây dựng NTM gắn với Cải tạo vườn tạp năm 2023.
 • Việt Lâm phát động xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình cải tạo vườn tạp
  Việt Lâm phát động xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình cải tạo vườn tạp
 • Vị Xuyên phát động thực hiện xây dựng NTM và cải tạo vườn tạp năm 2023.
  Vị Xuyên phát động thực hiện xây dựng NTM và cải tạo vườn tạp năm 2023.
 • HĐND huyện Vị Xuyên giám sát Chương trình Cải tạo vườn tạp.
  HĐND huyện Vị Xuyên giám sát Chương trình Cải tạo vườn tạp.
 • Phát động cải tạo vườn tạp tại xã Việt Lâm
  Phát động cải tạo vườn tạp tại xã Việt Lâm
 • Nông dân mạnh dạn chuyển đổi cải tạo vườn tạp ở xã Việt Lâm
  Nông dân mạnh dạn chuyển đổi cải tạo vườn tạp ở xã Việt Lâm
 • Xã Bạch Ngọc cải tạo vườn tạp cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Châm
  Xã Bạch Ngọc cải tạo vườn tạp cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Châm
 • Vị Xuyên với phong trào cải tạo vườn tạp
  Vị Xuyên với phong trào cải tạo vườn tạp
 • Xã Ngọc Minh đẩy mạnh cải tạo vườn tạp.
  Xã Ngọc Minh đẩy mạnh cải tạo vườn tạp.
 • Vị Xuyên đa dạng cây trồng trong cải tạo vườn tạp
  Vị Xuyên đa dạng cây trồng trong cải tạo vườn tạp
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 81 results.
Thống kê truy cập