Nghi quyet 14.HĐND huyen- phe chuan quyet toan thu nsnn, thu, chi nsdp nam 2022
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn Nghi quyet 14.HĐND huyen- phe chuan quyet toan thu nsnn, thu, chi nsdp nam 2022 17/07/2023 340 Nghi quyet...

Liên kết website

Thống kê truy cập