Dự toán ngân sách địa phương đã được UBND quyết định
  • QĐ 10571  Quyết định công khai số liệu dự toán sau giao năm 2024
    QĐ 10571 Quyết định công khai số liệu dự toán sau giao năm 2024
  • Quyet dinh so 12743. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 ( sau giao)
    Quyet dinh so 12743. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 ( sau giao)
Thống kê truy cập