Tổng hợp tình hình công khai

Tổng hợp tình hình công khai

23/08/2021 16:25 382 lượt xem

NQ2168: /documents/44757/0/QD+2168_20.7.18.+C%C3%B4ng+khai+quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+NSNN+n%C4%83m+2017.pdf/19452955-a911-ef3a-c8bd-c576324af9bd?t=1629710590068

NQ3552: /documents/44757/0/QD+3552_29.7.2019.+C%C3%B4ng+khai+quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+NSNN+n%C4%83m+2018.pdf/a8fe0504-80f9-982a-34e4-21c5d8cc2741?t=1629710633719

QUYET DINH SO 4132: /documents/44757/0/QUYET_DINH_SO+4132_C%C3%B4ng+khai+Quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+n%C4%83m+2019.pdf/6b0e5f81-8d44-3433-8cc0-96bd2c4e0e2d?t=1629710680381

QUYET DINH SO 3113: /documents/44757/0/QUYET_DINH_SO_+3113.QD.UBND-+C%C3%B4ng+b%E1%BB%91+c%C3%B4ng+khai+NS+n%C4%83m+2020.pdf/99cb4868-ca76-15ea-4142-7fc5cf69550d?t=1629710713432

QD 2168_20.7.18. Công khai quyết toán NSNN năm 2017 /documents/44757/0/QD+2168_20.7.18.+C%C3%B4ng+khai+quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+NSNN+n%C4%83m+2017+%281%29.pdf/ed942bac-d837-48f0-e446-5acab5b48a0d?t=1631093100740

QD 3552_29.7.2019. Công khai quyết toán NSNN năm 2018 /documents/44757/0/QD+3552_29.7.2019.+C%C3%B4ng+khai+quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+NSNN+n%C4%83m+2018+%281%29.pdf/9edc3f7f-b0dd-5bd8-2c0c-bfd50f45cc3b?t=1631093121599

QUYET_DINH_SO 4132_Công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 /documents/44757/0/QUYET_DINH_SO+4132_C%C3%B4ng+khai+Quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+n%C4%83m+2019+%281%29.pdf/9e716728-c6e3-dff4-5c47-2c034d889cee?t=1631093144577

QUYET_DINH_SO_ 3113.QD.UBND- Công bố công khai NS năm 2020 /documents/44757/0/QUYET_DINH_SO_+3113.QD.UBND-+C%C3%B4ng+b%E1%BB%91+c%C3%B4ng+khai+NS+n%C4%83m+2020+%281%29.pdf/2377ad2c-4daa-cac7-fd2c-174d1b94018b?t=1631093163362


Tin khác