Nông thôn mới

Vị Xuyên phấn đấu có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

08/04/2021 08:32 88 lượt xem

Với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới (NTM) có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại. Cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Huyện Vị Xuyên phấn đấu có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

 Đến nay, huyện Vị Xuyên có 9 xã đạt chuẩn NTM, 39 thôn đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân năm 2020 là trên 27 triệu đồng. Với quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 nêu rõ: Duy trì 9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó xây dựng 02 xã NTM nâng cao; xây dựng 8 xã đạt chuẩn NTM (lũy kế 17 xã), đạt 77,3 % tổng số xã, các xã còn lại đạt 17 tiêu chí trở lên, bình quân số tiêu chí đạt/xã là 18,5 tiêu chí; xây dựng 16 thôn đạt chuẩn NTM (lũy kế 55 thôn); 100% xã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch NTM; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 3% trở lên …

Để có thể hoàn thành mục tiêu trên, huyện Vị Xuyên đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn; tập chung đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; chú trọng phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất; hàng năm cân đối nguồn lực, ngân sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các nguồn lực hợp pháp khác cho các xã thực hiện xây dựng NTM, đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025./.


Tin khác